""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI

 • Organizacja i zasady odbywania praktyk w placówce zagranicznej:

  I. Praktyki studenckie

  a) zasady ogólne:
  - praktyki są nieodpłatne;
  - czas odbywania praktyki nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony zarówno od wniosku kandydata, jak i potrzeb Ambasady;
  - Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca odbywania praktyk, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  - w trakcie praktyki w Ambasadzie praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych, chyba że posiada lub uzyska odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" albo uzyska stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

  b) kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:
  - posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  - być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  - studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa;
  - przyjęcie na praktykę studencką osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

  !!! warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego oraz co najmniej dobra znajomość języka czarnogórskiego / serbskiego !!!

  c) wymagane dokumenty:
  - wypełniony formularz aplikacyjny;
  - zaświadczenie wypełniane przez dziekanat uczelni (zawarte w formularzu aplikacyjnym);
  - kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  - oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu;
  - oryginał oświadczenia o niekaralności.

  Kompletne zgłoszenie na praktykę winno być złożone co najmniej 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Ponadto osoba aplikująca na praktykę zobowiązana jest:
  - dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  - przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

  II. Praktyki absolwenckie

  a) zasady ogólne:
  - praktyki absolwenckie mogą być odbywane odpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Decyzję o ewentualnym przyznaniu świadczenia podejmuje komórka Ministerstwa właściwa w sprawach osobowych. W wypadku decyzji negatywnej, praktyka jest odbywana nieodpłatnie;
  - czas trwania praktyki nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony zarówno od wniosku kandydata, jak i potrzeb Ambasady;
  - Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca odbywania praktyk, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  - w trakcie praktyki w Ambasadzie praktykant nie ma dostępu do informacji niejawnych oraz informacji prawnie chronionych, chyba że posiada lub uzyska odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" albo uzyska stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

  b) kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:
  - posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  - być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  - od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat;
  - przyjęcie na praktykę absolwencką w Ambasadzie osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

  !!! warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego oraz co najmniej dobra znajomość języka czarnogórskiego / serbskiego !!!

  c) wymagane dokumenty:
  - wypełniony formularz aplikacyjny;
  - kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  - oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu;
  - oryginał oświadczenia o niekaralności.

  Kompletne zgłoszenie na praktykę winno być złożone co najmniej 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Ponadto osoba aplikująca na praktykę zobowiązana jest:
  - dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  - przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.


  Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać, zapoznając się z treścią Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

  Praktyki studenckie - formularz aplikacyjny:

  /resource/cec74a6a-5346-4fce-97c8-b810897846ed:JCR

  Praktyki absolwenckie - formularz aplikacyjny:

  /resource/b557936f-1cf3-423c-8a83-ee20f688975f:JCR

  Regulamin praktyk:

  /resource/2c9055ab-4a89-48dd-a1f6-a3b9f10a4ae0:JCR

  Oświadczenie o niekaralności:

  /resource/59e08535-890c-41e7-b080-6f2b650dd35a:JCR

  Zarządzenie Nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej:

  /resource/0112b5af-75c8-4021-9719-726005f49f93:JCR

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: