""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 •  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 17 i 39).

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w kraju lub ich pracowników.

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania jednostek resortu spraw zagranicznych, poprawienia skuteczności ich działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.


  Skargi i wnioski dot. Ambasady RP w Podgoricy można składać dwojako:

   

  1. bezpośrednio do centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
  2. do Ambasady RP w Podgoricy.

    
  Ad. 1.

  Sposób wnoszenia skargi bezpośrednio do centrali MSZ został opisany na stronie:
  http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/kontakt/skargi_i_wnioski/sposoby_wnoszenia_skarg_i_wnioskow/


  Ad. 2.

   

  Skargi i wnioski do Ambasady RP w Podgoricy prosimy kierować:
   

  • pisemnie - Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy, ul. Kozaračka 79, 81000 Podgorica, Czarnogóra;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres - podgorica.amb.sekretariat@msz.gov.pl (skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek);
  • ustnie do protokołu - w czwartki w godz. 14:00-16:00, po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną (tel. +382 20 608 320).


  Ambasada RP w Podgoricy nie rozpatruje skarg na organy czarnogórskie, ponieważ nie nadzoruje funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie może im zlecać podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania. Ambasada RP w Podgoricy nie ma również wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy czarnogórskie.

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

   

  1. informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady;
  2. wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone;
  3. informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce;
  4. załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów itp.);
  5. w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: