close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego. Może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR, bądź posiadającej status bezpaństwowca w jednym z tych krajów i spełni łącznie następujące warunki:
   

  • wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość  języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
  • w obecności konsula RP złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie

  albo
   

  • przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej w Republice Armenii, Republice Azerbejdżańskiej, Republice Białoruś, Republice Estońskiej, Gruzji, Republice Kazachstanu, Republice Kirgiskiej, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, na Ukrainie lub w Republice Uzbekistanu, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.


  Karta Polaka może być przyznana także osobie, której pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

  Karta Polaka nie może być przyznana osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu). Nie mogą uzyskać Karty Polaka osoby repatriowane (przesiedlone) z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje polskiego obywatelstwa, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

  Wnioski o przyznanie Karty przyjmuje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

  Nie ma żadnych opłat związanych z procesem przyznawania Karty Polaka.

  Małoletni do 18. roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed Konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

  Najczęstsze powody odmowy przyznania Karty Polaka:

   

  • wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów);
  • wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
  • wnioskodawca w rozmowie przed konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub w celu użycia jako autentyczny, podrobił lub przerobił dokument albo użył takiego dokumentu jako autentycznego;
  • wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę  w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw;
  • wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu);
  • przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku  publicznego RP;
  • wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: