close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I POBYT W CZARNOGÓRZE

 • Informacje oraz przepisy prawne dot. pracy i pobytu w Czarnogórze zostały szczegółowo opisane w Ustawie o cudzoziemcach [Zakon o strancima („Sl. list CG”, br. 12/2018 i 3/2019)]. Pełna treść ustawy w języku czarnogórskim znajduje się tutaj. Pełna treść ustawy w języku angielskim znajduje się tutaj. Informacje o pracy i pobycie w Czarnogórze, a także o procesie składania wniosku i opłatach administracyjnych można znaleźć także na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czarnogóry (MUP), która znajduje się tutaj. Strona jest w języku czarnogórskim.

   

  Możliwość pobytu dłuższego niż 90 dni obcokrajowiec może otrzymać w ramach: łączenia z rodziną; edukacji; uczęszczania w programach wymiany międzynarodowej uczniów, studentów lub w ramach innych programów; specjalizacji, szkolenia zawodowego lub praktyk; badań naukowych; leczenia; względów humanitarnych; rozporządzania i zdobywania praw do nieruchomości, których jest właścicielem w Czarnogórze; pełnienia służby religijnej; pełnienia pracy jako wolontariusz w ramach Wolontariatu Europejskiego; pracy; innych powodów, w zgodzie z przepisami i umowami międzynarodowymi.


  Pobyt tymczasowy wydawany jest na okres jednego roku.
   

  Możliwość wydania zezwolenia na pobyt i pracę w Czarnogórze przysługuje osobom, które udowodnią, że mają dowolną ilość środków umożliwiających utrzymanie, zapewnione miejsce pobytu, ubezpieczenie zdrowotne, ważne dokumenty zezwalające na identyfikację wydane przez inne państwo, których ważność musi wynosić min. 3 miesiące od daty, w której przyznaje się możliwość pobytu, dokument potwierdzający, że osoba ubiegająca się nie była karana ani skazana na bezwarunkową karę pozbawienia wolności na okres dłuższy niż 6 miesięcy za przestępstwo ścigane z urzędu w państwie, z którego pochodzi lub dokument potwierdzający ustanie prawnych konsekwencji jej skazania.


  Wyżej wymienione dokumenty są obowiązkowe przy składaniu każdego wniosku o pobyt tymczasowy w Czarnogórze niezależnie od powodu, w ramach którego osoba ubiega się o pozwolenie.


  Najczęstsze opłaty administracyjne i ich wysokość to:

  - potwierdzenie o wpłacie za ubieganie się o pozwolenie w wysokości 2 euro;

  - podatek administracyjny za wyrabianie pozwolenia za pobyt tymczasowy i pracę w wysokości 60 euro;

  - podatek administracyjny za przedłużenie pozwolenia na pobyt i pracę w wysokości 30 euro;

  - potwierdzenie o wpłacie opłaty za wyrobienie formularza zezwolenia w wysokości 5 euro;

  - podatek administracyjny za wydawanie potwierdzenia o zgłoszeniu pracy obcokrajowca do 30 dni w wysokości 20 euro, do 60 dni 40 euro, do 90 dni 60 euro;

  - podatek administracyjny za wydawanie pozwolenia na pracę w wysokości 40 euro;

  - podatek administracyjny za przedłużenie pozwolenia na pobyt tymczasowy i pracę w wysokości 20 euro


  Tymczasowy pobyt w ramach połączenia z rodziną

  Pozwolenie na pobyt tymczasowy w ww. przypadku przyznaje się obcokrajowcu, który jest członkiem najbliższej rodziny obywatela Czarnogóry lub członkiem najbliższej rodziny obcokrajowca, który otrzymał pozwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w Czarnogórze.


  W rozumieniu czarnogórskiego prawa, członkiem najbliższej rodziny jest: małżonek/-ka, niepełnoletnie dzieci urodzone w ramach małżeństwa lub poza nim, dzieci jednego z małżonków i dzieci adoptowane do 18. roku życia, rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich dzieci.


  Przedłużenie pobytu tymczasowego w ramach połączenia z rodziną
  Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tymczasowego, jeżeli małżonek/-ka zmarł/-a, a także w przypadku przerwania małżeństwa, jeżeli trwało ono min. 3 lata.
  Podstawą do odmówienia zezwolenia na pobyt tymczasowy mogą być przypuszczenia, że małżeństwo zostało zawarte w ramach otrzymania korzyści.


  Pobyt tymczasowy w ramach edukacji

  Przy załączaniu dokumentów należy przedstawić także świadectwo wykształcenia, które służy jako potwierdzenie zamiarów pobytu. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tymczasowego na 2 lata dłużej niż okres, który został wyznaczony na możliwość edukacji. Potrzebne jest pozwolenie rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich.


  Pobyt tymczasowy w ramach uczestnictwa w programach międzynarodowej wymiany uczniów, studentów lub w innych programach

  Przy załączaniu dokumentów należy przedstawić potwierdzenie organu państwa odpowiedzialnego za zawieranie międzynarodowych umów o wymianie uczniów lub studentów, które potwierdza uczestnictwo obcokrajowca w wymianie międzynarodowej lub potwierdzenie odpowiedniego organu, tj. instytucji, która finansuje koszty edukacji, utrzymywania, pobytu, ubezpieczenia zdrowotnego i kosztów powrotu obcokrajowca do państwa pochodzenia. Za wydanie pozwolenia na pobyt tymczasowy w ww. sytuacji potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych małoletnich. Student otrzymuje także możliwość pracy, ale nie więcej niż 15 godzin tygodniowo. Po zakończeniu studiów obcokrajowiec może otrzymać pozwolenie na pobyt tymczasowy w Czarnogórze, w okresie do 9 miesięcy.


  Pobyt tymczasowy w ramach specjalizacji, szkolenia zawodowego lub praktyk

  Przy załączaniu dokumentów należy przedstawić dokument potwierdzający z odpowiedniego organu, instytucji lub osoby prawnej w Czarnogórze, w której uwzględniono, że obcokrajowiec będzie wykonywać specjalizację, szkolenie zawodowe lub praktyki na terytorium Czarnogóry.


  Pobyt tymczasowy w ramach prowadzenia badań naukowych

  Przy załączaniu dokumentów należy przedstawić umowę z instytucją przeprowadzającą badania naukowe, szkołą wyższego stopnia lub z osobą prawną lub fizyczną, która daje obcokrajowcowi dostęp do programu doktorskiego.


  Pobyt tymczasowy w ramach leczenia

  Przy załączaniu dokumentów należy przedstawić dokumenty wystawione przez instytucję zdrowia, w ramach której obcokrajowiec chce wykonać leczenie i jaki okres czasu potrzebny jest w ramach leczenia. Istnieje możliwość przedłużenia pozwolenia na pobyt tymczasowy w ramach czasu potrzebnego na leczenie.


  Pobyt tymczasowy ze względów humanitarnych

  Pozwolenie na pobyt tymczasowy może otrzymać:

  -  osoba, która uważa się za ofiarę przestępstwa handlu ludźmi lub ofiarę przemocy w rodzinie lub wspólnocie rodzinnej;

  - osoba małoletnia, która została opuszczona, jest ofiarą zorganizowanego przestępstwa, z innych powodów została pozbawiona opieki rodzicielskiej, została zatrudniona wbrew przepisom pracy;

  - obcokrajowiec w ramach innych uzasadnionych powodów humanitarnych.

  Pozwolenie na pobyt tymczasowy otrzymuje się na podstawie dowodu odpowiednich organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych lub organów administracji państwowej. Jest ono wydawane na okres 1 roku z możliwością przedłużenia pobytu na okres, który byłby uzasadniony w odpowiedni sposób.

   

  Pobyt tymczasowy ze względu na prawo do korzystania i zarządzania nieruchomościami

  Przy załączaniu dokumentów, jako dowód potwierdzający należy przedstawić spis posiadanych nieruchomości lub inny dokument, który w zgodzie z prawem przedstawia kataster nieruchomości lub w którym potwierdza się własność danej nieruchomości. Nieruchomość w rozumieniu prawa czarnogórskiego stanowią: dom, domki weekendowe, wille, mieszkania, obiekty hotelarskie, budynki mieszkalne i handlowe oraz lokale użytkowe.

   

  Pobyt tymczasowy ze względu na wykonywanie służby religijnej

  Należy przedstawić jako dowód uzasadnienia potwierdzenie, że wspólnota religijna zamierza przeprowadzić obrządek religijny lub sprawy religijne, zdeklarowała swoją działalność i siedzibę w Czarnogórze, zgodnie z przepisami regulującymi status prawny wspólnot religijnych.

   

  Pobyt tymczasowy w ramach wykonywania wolontariatu w ramach Wolontariatu Europejskiego

  Należy przedstawić jako dowód umowę o wolontariacie w ramach uczestnictwa w programie wolontariatu.

   

  Pobyt tymczasowy w ramach pracy

  Obcokrajowiec może starać się o pozwolenie na pracę w Czarnogórze. Jako podstawę należy dostarczyć dokument umowy o pracę lub świadectwo rejestracji pracy. Obcokrajowiec jest zobowiązany przedstawić także ofertę pracy pracodawcy na konkretnym stanowisku, przedstawić dokument potwierdzający wykształcenie i kwalifikacje zezwalające na pracę na danym stanowisku, dokument przedstawiający, że jest zdolny do pracy (zaświadczenie lekarskie), wyciąg dokumentów o systematyzacji od pracodawcy.

  Pracodawca w miejscu pracy obcokrajowca musi posiadać kopię pozwolenia na pobyt i pracę, tj. potwierdzenie pracy w miejscu, w którym pracuje.

   

  WYJĄTKI DO UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ

  Obcokrajowiec ma prawo na pobyt i pracę lub rejestrację pracy, jeżeli posiada:

  - pozwolenie na pobyt tymczasowy w ramach łączenia z rodziną z czarnogórskim obywatelem lub obcokrajowcem, który posiada pozwolenie na pobyt tymczasowy;

  - pozwolenie na pobyt tymczasowy w ramach edukacji;

  - pozwolenie na pobyt tymczasowy z powodów humanitarnych;

  - pozwolenie na pobyt tymczasowy osób bez obywatelstwa;

  - pozwolenie na pobyt tymczasowy obywatela trzeciego państwa, który ma zapewniony pobyt stały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

  - pozwolenie na pobyt tymczasowy w ramach łączenia z rodziną z posiadaczem niebieskiej karty UE;

  - przyznany status uchodźcy lub przyznaną dodatkową ochronę wynikającą z Ustawy o azylu.

   

  Obcokrajowiec, który ma pozwolenie na pobyt tymczasowy w ramach łączenia z rodziną z obcokrajowcem, który posiada pozwolenie na pobyt tymczasowy w ramach pracy może zacząć pracować w Czarnogórze dopiero po okresie jednego roku od momentu, kiedy otrzymał zezwolenie na pobyt tymczasowy.

   

  Pozwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres 6 miesięcy. Może zostać przedłużone na okres 2 miesięcy. Pracodawca jest w tym przypadku zobowiązany zawrzeć umowę o pracę w ciągu 8 dni od wydania pozwolenia na pobyt tymczasowy, a także zgłosić obcokrajowca w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli pracodawca nie zawrze umowy w wyznaczonym czasie, to zobowiązany jest dto powiadomienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o takim przypadku.


  Wniosek o wydanie zgody na pobyt tymczasowy

  Wniosek o wydanie zgody na pobyt tymczasowy składa się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od obcokrajowca przy składaniu wniosku wymagane jest zdjęcie, odcisk dwóch palców i podpis cyfrowy w ramach wydawania tymczasowego dowodu osobistego. Osoby poniżej 12. roku życia nie składają podpisu i nie oddają odcisków. Osoby, które złożyły wniosek mogą zostać w Czarnogórze do momentu otrzymania decyzji.

  Pozwolenie na pobyt tymczasowy MSW wydaje po wcześniejszej zgodzie wydanej przez właściwych służb, które ustalają, czy istnieją okoliczności uniemożliwiające wydanie pozwolenia.


  Możliwość przedłużenia pobytu tymczasowego

  Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie pobytu tymczasowego ma osoba, która złoży odpowiedni wniosek najpóźniej 30 dni przed zakończeniem okresu trwania pobytu tymczasowego.

   

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji sugerujemy kontakt z Ambasadą Czarnogóry w Warszawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: